รายชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อสำนัก กอง ส่วน ฝ่าย และงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - Directory Of Bureaus, Divisions, Subdivisions And Sections Under Department Of Local Administration (DLA)

สำนักงานเลขานุการกรม - Office of the Secretary

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  General Administration Subdivision
 • ฝ่ายช่วยอำนวยการ
  Executive Services Subdivision
 • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
  Public Relations Subdivision
 • กลุ่มงานกิจการพิเศษ
  Special Affairs Subdivision

กองการเจ้าหน้าที่ - Personnel Division

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  General Administration Subdivision
 • กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการ
  Performance Management and Welfare Subdivision
 • กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล
  Recruitment and Selection Subdivision
 • กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะ
  Manpower Planning and Competency Development Subdivision
 • กลุ่มงานวินัย
  Personnel Discipline Subdivision

กองคลัง - Finance Division

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  General Administration Subdivision
 • กลุ่มงานการเงิน
  Finance Subdivision
 • กลุ่มงานบัญชี
  Accounting Subdivision
 • กลุ่มงานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ
  Supplies, Premises and Vehicles Subdivision

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น - Local Legal Affairs Division

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  General Administration Subdivision
 • กลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์
  Complaints Supervision
 • กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 1
  Local Legal Affairs Subdivision 1
 • กลุ่มงานคดี
  Litigation Subdivision
 • กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2
  Local Legal Affairs Subdivision 2
 • กลุ่มงานวินิจฉัยและกำกับดูแล
  Legal Analysis and Supervision Subdivision

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น - Local Audit Division

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  General Administration Subdivision
 • กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ
  Local Audit System Development Subdivision
 • กลุ่มงานตรวจสอบ 1
  Local Audit Subdivision 1
 • กลุ่มงานตรวจสอบ 2
  Local Audit Subdivision 2
 • กลุ่มงานตรวจสอบ 3
  Local Audit Subdivision 3

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น - Local Administrative Development Division

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  General Administration Subdivision
 • ส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  Technical Services and Research Subdivision
 • กลุ่มวิชาการและวิจัย
  Technical Services and Research Group
 • ฝ่ายประสานความร่วมมือ
  Cooperation and Partnerships Group
 • ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น
  Local Development Plan subdivision
 • ฝ่ายส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
  Local Development Planning Group
 • ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
  Local Development Plan Monitoring and Evaluation Group
 • ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  Infrastructure Development Subdivision
 • ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  Public Health and Environment Subdivision
 • ส่วนส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
  Social, Economic, and Quality of Life Development Subdivision
 • ส่วนส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
  Local Good Governance Promotion Subdivision
 • กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่น
  Local Administration Group
 • ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  Public Participation Group
 • ส่วนส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
  Decentralization and Subsidy Subdivision
 • กลุ่มงานส่งเสริมและประสานการกระจายอำนาจ
  Decentralization Promotion and Coordination Group
 • ฝ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
  Subsidy Group

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - Strategy and Planning Division

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  General Administration Subdivision
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย
  Strategy and Policy Subdivision
 • กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
  Budgeting Analysis Subdivision
 • กลุ่มงานติดตามประเมินผล
  Monitoring and Evaluation Subdivision

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น - Local Education Development Division

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  General Administration Subdivision
 • กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
  Strategy for Local Education Development Subdivision
 • ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น
  Local Education Strategy Group
 • ฝ่ายงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น
  Local Education Budgets Group
 • ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
  Local Education Statistic and Information Technology Group
 • กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
  Local Education Promotion Subdivision
 • ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  Education Quality Development Group
 • ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
  Educational Activities Promotion Group
 • ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและการประเมินผล
  Education Standards and Evaluation Group