รายชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อสำนัก กอง ส่วน ฝ่าย และงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - Directory Of Bureaus, Divisions, Subdivisions And Sections Under Department Of Local Administration (DLA)

สำนักงานเลขานุการกรม - Office of the Secretary

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • ฝ่ายช่วยอำนวยการ
    Executive Services Subdivision
  • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
    Public Relations Subdivision
  • กลุ่มงานกิจการพิเศษ
    Special Affairs Subdivision

กองการเจ้าหน้าที่ - Personnel Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานบริหารผลการปฏิบัติงาน และสวัสดิการ
    Performance Management and Welfare Subdivision
  • กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง และข้อมูลบุคคล
    Recruitment and Selection Subdivision
  • กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและพัฒนาสมรรถนะ
    Manpower Planning and Competency Development Subdivision
  • กลุ่มงานวินัย
    Personnel Discipline Subdivision

กองคลัง - Finance Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานการเงิน
    Finance Subdivision
  • กลุ่มงานบัญชี
    Accounting Subdivision
  • กลุ่มงานพัสดุ สถานที่ และยานพาหนะ
    Supplies, Premises and Vehicles Subdivision

กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น - Local Legal Affairs Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานเรื่องร้องทุกข์
    Complaints Supervision
  • กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 1
    Local Legal Affairs Subdivision 1
  • กลุ่มงานคดี
    Litigation Subdivision
  • กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 2
    Local Legal Affairs Subdivision 2
  • กลุ่มงานวินิจฉัยและกำกับดูแล
    Legal Analysis and Supervision Subdivision

กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น - Local Audit Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบการตรวจสอบ
    Local Audit System Development Subdivision
  • กลุ่มงานตรวจสอบ 1
    Local Audit Subdivision 1
  • กลุ่มงานตรวจสอบ 2
    Local Audit Subdivision 2
  • กลุ่มงานตรวจสอบ 3
    Local Audit Subdivision 3

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น - Local Administrative Development Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
    Technical Services and Research Subdivision
  • ฝ่ายวิชาการและวิจัย
    Technical Services and Research Group
  • ฝ่ายประสานความร่วมมือ
    Cooperation and Partnerships Group
  • กลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น
    Local Development Plan subdivision
  • ฝ่ายส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
    Local Development Planning Group
  • ฝ่ายติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
    Local Development Plan Monitoring and Evaluation Group
  • กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
    Infrastructure Development Subdivision
  • กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
    Social, Economic, and Quality of Life Development Subdivision
  • กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีท้องถิ่น
    Local Good Governance Promotion Subdivision
  • ฝ่ายส่งเสริมการบริหารจัดการท้องถิ่น
    Local Administration Group
  • ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    Public Participation Group
  • กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
    Decentralization and Subsidy Subdivision
  • ฝ่ายส่งเสริมและประสานการกระจายอำนาจ
    Decentralization Promotion and Coordination Group
  • ฝ่ายงบประมาณเงินอุดหนุน
    Subsidy Group

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน - Strategy and Planning Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์และนโยบาย
    Strategy and Policy Subdivision
  • กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
    Budgeting Analysis Subdivision
  • กลุ่มงานติดตามประเมินผล
    Monitoring and Evaluation Subdivision

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น - Local Education Development Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
    Strategy for Local Education Development Subdivision
  • ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษาท้องถิ่น
    Local Education Strategy Group
  • ฝ่ายงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น
    Local Education Budgets Group
  • ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
    Local Education Statistic and Information Technology Group
  • กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
    Local Education Promotion Subdivision
  • ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    Education Quality Development Group
  • ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา
    Educational Activities Promotion Group
  • ฝ่ายพัฒนามาตรฐานและการประเมินผล
    Education Standards and Evaluation Group
  • กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
    Early Childhood Education and Child Development Centers Promotion Subdivision
  • กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    Non-formal Education, Art and Culture, and Indigenous Knowledge Promotion Subdivision
  • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
    Non-formal Education Promotion Group
  • ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    Art, Culture, and Indigenous Knowledge Promotion Group

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น - Local Information Technology Center

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานสารสนเทศ
    Information Technology Subdivision
  • กลุ่มงานระบบงานคอมพิวเตอร์
    Computerized System Subdivision
  • กลุ่มงานวิชาการคอมพิวเตอร์
    Computerized Technical Services Subdivision

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น - Local Personnel Development Institution

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • ส่วนวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
    Academic Affairs for Local Personnel Development Subdivision
  • ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
    Local Personnel Development Plan and Policy Subdivision
  • ส่วนบริหารการฝึกอบรม 1
    Training Administration Subdivision 1
  • ส่วนบริหารการฝึกอบรม 3
    Training Administration Subdivision 3
  • ส่วนบริหารการฝึกอบรม 2
    Training Administration Subdivision 2
  • ศูนย์บริการการฝึกอบรม
    Local Personnel Training Services Center

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น - Local Finance Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ
    Grant Allocation and Budget System Development Subdivision
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบงบประมาณและพัสดุท้องถิ่น
    Budget System Development and Local Supplies Group
  • กลุ่มงานจัดสรรเงินอุดหนุน
    Grant Allocation Group
  • ส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้
    Fiscal Policy and Revenue Development Subdivision
  • กลุ่มงานพัฒนารายได้
    Revenue Development Group
  • ฝ่ายนโยบายและโครงสร้างรายได้
    Revenue Policy and Structure Group
  • ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
    Local Budget System Development Subdivision
  • ศูนย์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    Computerized Accounting System of Local Administrative Organization Center
  • ฝ่ายส่งเสริมกิจการกองทุนท้องถิ่น
    Local Fund Promotion Group
  • ฝ่ายพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น
    Subdivision of Local Budget System Development
  • ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ
    Pension and Welfare Subdivision
  • ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ 1
    Pension and Welfare Subdivision 1
  • ฝ่ายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ 2
    Pension and Welfare Subdivision 2

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - Local Personnel System Development Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • ส่วนมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    Standards for Local Personnel Administration Subdivision
  • กลุ่มงานมาตรฐานตำแหน่งและประสานการถ่ายโอนบุคลากรท้องถิ่น
    Position Standards and Local Personnel Transfer Coordination Group
  • ฝ่ายมาตรฐานการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
    Personnel Administration Standards for Provincial Administrative Organization Group
  • ฝ่ายมาตรฐานการบริหารบุคคลของเทศบาล
    Personnel Administration Standards for Municipality Group
  • ฝ่ายมาตรฐานการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล
    Personnel Administration Standards for Sub-district Administrative Organization Group
  • ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    Secretary of Central Committee for Local Personnel Group
  • ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    Local Personnel Administration Subdivision
  • ฝ่ายข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น
    Local Personnel Records Group
  • ฝ่ายข้อมูลบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้ง
    Elected Personnel Records Group
  • ฝ่ายสวัสดิการและบำเหน็จความชอบบุคลากรท้องถิ่น
    Welfare and Pension Group
  • ฝ่ายสิทธิสวัสดิการบุคลากรที่มาจากการเลือกตั้ง
    Rights and Welfare for Elected Personnel Group
  • ส่วนบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น
    Local Education Personnel Administration Subdivision
  • ฝ่ายอัตรากำลัง
    Local Education Personnel Records Group
  • ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาและมาตรฐานวิทยฐานะ
    Local Education Personnel Administration and Academic Standing Standards Group
  • ส่วนมาตรฐานวินัยบุคคลส่วนท้องถิ่น
    Local Personnel Discipline Subdivision
  • ฝ่ายมาตรฐานวินัย
    Local Personnel Discipline Group
  • ฝ่ายคดีบุคคลส่วนท้องถิ่น
    Local Personnel Litigation Group

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร - Public Sector Development Division

กลุ่มตรวจสอบภายใน - Internal Audit Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • ฝ่ายตรวจสอบและติดตาม
    Auditing and Monitoring Subdivision

กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม - Inspection Coordination Division

  • ฝ่ายบริหารทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • ฝ่ายสนับสนุนการตรวจราชการ
    Inspection Support Subdivision

ศูนย์ปฏิบัติการการต่อต้านการทุจริตกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - Anti-Corruption Operation Center of Department of Local Administration

  • กลุ่มงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Anti-Corruption and Ethics Protection of Department of Local Administration Subdivision
  • กลุ่มงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    Anti-Corruption and Ethics Protection of Local Administrative Organization Subdivision

กองการเลือกตั้งท้องถิ่น - Division of Local Election

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานอำนวยการ จัดการ และสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่น
    Local Election Services and Support Subdivision
  • กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม และข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่น
    Local Election Information and Public Relations Subdivision
  • กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบการเลือกตั้งท้องถิ่น
    Local Election Law Subdivision

กองสาธารณสุขท้องถิ่น - Division of Local Public Health

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
    Health Promotion Subdivision
  • กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ
    Communicable Disease Prevention Subdivision

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น - Division of Local Environment

  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม
    Environmental Affairs Subdivision
  • กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ
    Natural Resources Subdivision

ส่วนภูมิภาค - Provincial

  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
    Provincial Office for Local Administration
  • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
    General Administration Subdivision
  • กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
    Standards for Local Personnel Administration Subdivision
  • กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
    Local Administrative Development Subdivision
  • กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
    Legal Affairs, Regulations, and Complaints Subdivision
  • กลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ
    Finance, Accounting, and Audit Subdivision
  • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
    District Office for Local Administration

กองทุนต่างๆ - Funds

  • เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    Provincial Administrative Organization Promotion Asset
  • เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
    Municipal Affairs Promotion Asset
  • การทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
    Local Personnel Pension Fund
  • สำนักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น
    Office of Cremation for Local Personnel

รายชื่อตำแหน่งในการบริหารงาน ประจำส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - Directory Of Executive Positions

  • อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Director - General
  • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภารกิจด้านนโยบายและแผน)
    Deputy Director - General (Policy and Plan)
  • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
    Deputy Director - General (Human Resource Development)
  • รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กลุ่มภารกิจด้านการคลัง)
    Deputy Director - General (Finance)
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานท้องถิ่น
    Expert on Local Administration
  • ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
    Deputy Director of the Southern Border Provinces Administration Centre
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบ มาตรฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น
    Expert on Local System, Standards, and Planning
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น
    Expert on Local Public Services and Education
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการคลังท้องถิ่น
    Expert on Local Finance
  • ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
    Expert on Local Personnel
  • หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
    Chief Inspector
  • ผู้ตรวจราชการกรม
    Inspector
  • เลขานุการกรม
    Secretary to the Department
  • ผู้อำนวยการสำนัก
    Director, Director of ...
  • ผู้อำนวยการกอง
    Director, Director of ...
  • ผู้อำนวยการศูนย์
    Director, Director of ...
  • ผู้อำนวยการสถาบัน
    Director, Director of ...
  • ผู้อำนวยการกลุ่ม
    Director, Director of ...
  • ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
    Director, Director of ...
  • ผู้อำนวยการส่วน
    Director, Director of ...
  • หัวหน้าศูนย์
    Chief , Chief of ...
  • หัวหน้าฝ่าย
    Chief , Chief of ...
  • หัวหน้ากลุ่มงาน
    Chief , Chief of ...
  • ท้องถิ่นจังหวัด
    Director of ... Provincial Office for Local Administration
  • ท้องถิ่นอำเภอ
    Chief of ... District Office for Local Administration

รายชื่อตำแหน่งตามสายงานต่างๆ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - Directory Of Administrative Positions

  • บริหาร
    Executive
  • นักบริหารต้น
    Executive, Primary Level
  • นักบริหารสูง
    Executive, Higher Level
  • อำนวยการ
    Management
  • ผู้อำนวยการต้น
    Director, Primary Level
  • ผู้อำนวยการสูง
    Director, Higher Level
  • ตรวจราชการกรม
    Inspector
  • ผู้ตรวจราชการกรม (ประเภทอำนวยการระดับสูง)
    Inspector, Higher Level
  • นักจัดการงานทั่วไป
    General Administration Officer
  • นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
    General Administration Officer, Practitioner Level
  • นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
    General Administration Officer, Professional Level
  • นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
    General Administration Officer, Senior Professional Level
  • นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญ
    General Administration Officer, Expert Level
  • นักจัดการงานทั่วไปเชี่ยวชาญทรงคุณวุฒิ
    General Administration Officer, Advisory Level
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    Plan and Policy Analyst
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
    Plan and Policy Analyst, Practitioner Level
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
    Plan and Policy Analyst, Professional Level
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
    Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
    Plan and Policy Analyst, Expert Level
  • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ
    Plan and Policy Analyst, Advisory Level
  • นิติกร
    Legal Officer
  • นิติกรปฏิบัติการ
    Legal Officer, Practitioner Level
  • นิติกรชำนาญการ
    Legal Officer, Professional Level
  • นิติกรชำนาญการพิเศษ
    Legal Officer, Senior Professional Level
  • นิติกรเชี่ยวชาญ
    Legal Officer, Expert Level
  • นิติกรทรงคุณวุฒิ
    Legal Officer, Advisory Level
  • นักทรัพยากรบุคคล
    Human Resource Officer
  • นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
    Human Resource Officer, Practitioner Level
  • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
    Human Resource Officer, Professional Level
  • นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
    Human Resource Officer, Senior Professional Level
  • นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ
    Human Resource Officer, Expert Level
  • นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ
    Human Resource Officer, Advisory Level
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Local Administrative Extension Officer
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
    Local Administrative Extension Officer, Practitioner Level
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
    Local Administrative Extension Officer, Professional Level
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
    Local Administrative Extension Officer, Senior Professional Level
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชี่ยวชาญ
    Local Administrative Extension Officer, Expert Level
  • นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทรงคุณวุฒิ
    Local Administrative Extension Officer, Advisory Level
  • นักวิชาการศึกษา
    Educator
  • นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
    Educator, Practitioner Level
  • นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
    Educator, Professional Level
  • นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
    Educator, Senior Professional Level
  • นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ
    Educator, Expert Level
  • นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ
    Educator, Advisory Level
  • นักวิชาการคลัง
    Fiscal Analyst
  • นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
    Fiscal Analyst, Practitioner Level
  • นักวิชาการคลังชำนาญการ
    Fiscal Analyst, Professional Level
  • นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ
    Fiscal Analyst, Senior Professional Level
  • นักวิชาการคลังเชี่ยวชาญ
    Fiscal Analyst, Expert Level
  • นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ
    Fiscal Analyst, Advisory Level
  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
    Internal Auditor
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
    Internal Auditor, Practitioner Level
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
    Internal Auditor, Professional Level
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
    Internal Auditor, Senior Professional Level
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ
    Internal Auditor, Expert Level
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในทรงคุณวุฒิ
    Internal Auditor, Advisory Level
  • นักวิชาการเงินและบัญชี
    Finance and Accounting Analyst
  • นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
    Finance and Accounting Analyst, Practitioner Level
  • นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
    Finance and Accounting Analyst, Professional Level
  • นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
    Finance and Accounting Analyst, Senior Professional Level
  • นักวิชาการเงินและบัญชีเชี่ยวชาญ
    Finance and Accounting Analyst, Expert Level
  • นักวิชาการเงินและบัญชีทรงคุณวุฒิ
    Finance and Accounting Analyst, Advisory Level
  • นักวิชาการพัสดุ
    Supply Analyst
  • นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
    Supply Analyst, Practitioner Level
  • นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
    Supply Analyst, Professional Level
  • นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
    Supply Analyst, Senior Professional Level
  • นักวิชาการพัสดุเชี่ยวชาญ
    Supply Analyst, Expert Level
  • นักวิชาการพัสดุทรงคุณวุฒิ
    Supply Analyst, Advisory Level
  • นักประชาสัมพันธ์
    Public Relations Officer
  • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
    Public Relations Officer, Practitioner Level
  • นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
    Public Relations Officer, Professional Level
  • นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
    Public Relations Officer, Senior Professional Level
  • นักประชาสัมพันธ์เชี่ยวชาญ
    Public Relations Officer, Expert Level
  • นักประชาสัมพันธ์ทรงคุณวุฒิ
    Public Relations Officer, Advisory Level
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
    Computer Technical Officer
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
    Computer Technical Officer, Practitioner Level
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
    Computer Technical Officer, Professional Level
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ
    Computer Technical Officer, Senior Professional Level
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ
    Computer Technical Officer, Expert Level
  • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ
    Computer Technical Officer, Advisory Level
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
    Local Government Contribution Officer
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
    Local Government Contribution Officer, Operational Level
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน
    Local Government Contribution Officer, Experienced Level
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาวุโส
    Local Government Contribution Officer, Senior Level
  • เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทักษะพิเศษ
    Local Government Contribution Officer, Highly Skill Level
  • เจ้าพนักงานธุรการ
    General Service Officer
  • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    General Service Officer, Operational Level
  • เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
    General Service Officer, Experienced Level
  • เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
    General Service Officer, Senior Level
  • เจ้าพนักงานธุรการทักษะพิเศษ
    General Service Officer, Highly Skill Level
  • นายช่างศิลป์
    Graphic Designer
  • นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน
    Graphic Designer, Operational Level
  • นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
    Graphic Designer, Experienced Level
  • นายช่างศิลป์อาวุโส
    Graphic Designer, Senior Level
  • นายช่างศิลป์ทักษะพิเศษ
    Graphic Designer, Highly Skill Level
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
    Computer Operator
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
    Computer Operator, Operational Level
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน
    Computer Operator , Experienced Level
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์อาวุโส
    Computer Operator, Senior Level
  • เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ทักษะพิเศษ
    Computer Operator, Highly Skill Level
  • พนักงานราชการ
    Government Employees
  • พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
    Plan and Policy Analyst
  • พนักงานนิติการ
    Legal Officer
  • พนักงานทรัพยากรบุคคล
    Human Resource Officer
  • พนักงานวิชาการศึกษา
    Educator
  • พนักงานวิชาการเงินและบัญชี
    Finance and Accounting Analyst
  • พนักงานจัดการงานทั่วไป
    General Administration Officer
  • ลูกจ้างประจำ
    Permanent Employees
  • พนักงานขับรถยนต์
    Driver
  • พนักงานพิมพ์
    Typist