รายชื่อหน่วยงาน ตำแหน่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายชื่อหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) - Directory of Provincial Administrative Organizations (PAO)

 • สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Office of the Provincial Administrative Organization
 • สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Provincial Administrative Organization Council
 • คณะกรรมการสามัญ
  Standing Committee
 • คณะกรรมการวิสามัญ
  Special Committee
 • คณะอนุกรรมการสามัญ
  Standing Subcommittee
 • คณะอนุกรรมการวิสามัญ
  Special Subcommittee
 • สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Office of the Chief Administrator of PAO
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  Subdivision of General Administration
 • ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  Subdivision of Personnel Administration
 • ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์
  Subdivision of Legal Affairs and Commerce
 • ฝ่ายพัฒนาสังคม
  Subdivision of Social Development
 • ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
  Subdivision of Tourism Development and Promotion
 • กองกิจการสภา
  Division of PAO Council Affairs
 • ฝ่ายการประชุม
  Subdivision of Conference
 • ฝ่ายกิจการสภา อบจ.
  Subdivision of PAO Council Affairs
 • ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
  Subdivision of Public Participation Promotion
 • กองแผนและงบประมาณ
  Division of Planning and Budgeting
 • ฝ่ายนโยบายและแผน
  Subdivision of Planning and Budgeting
 • ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
  Subdivision of Budgeting and Financial Resource Development
 • ฝ่ายสาธารณูปโภค
  Subdivision of Public Utilities
 • ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
  Subdivision of Project Monitoring and Evaluation
 • กองคลัง
  Division of Finance
 • ฝ่ายการเงิน
  Subdivision of Finance
 • ฝ่ายบัญชี
  Subdivision of Accounting
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
  Subdivision of Supplies and Property
 • ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้
  Subdivision of Revenue Collection
 • กองช่าง
  Division of Public Works
 • ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
  Subdivision of Surveys and Designing
 • ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
  Subdivision of Building and Maintenance
 • ฝ่ายเครื่องจักรกล
  Subdivision of Mechanical Engineering
 • ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
  Subdivision of Disaster Prevention and Environment
 • หน่วยตรวจสอบภายใน
  Internal Audit Unit
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Office of the PAO Officer Commission
 • คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  PAO Officer Commission

รายชื่อตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) - List of Positions in Provincial Administrative Organizations (PAO)

 • นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Chief Executive of the PAO
 • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Deputy Chief Executive of the PAO
 • ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Advisor to the Chief Executive of the PAO
 • เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Secretary to the Chief Executive of the PAO
 • สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  PAO Council
 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Chairman of the PAO Council
 • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Vice Chairman of the PAO Council
 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Member of the PAO Council
 • เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Secretary of the PAO Council
 • ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Chief Administrator of the PAO
 • รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  Deputy Chief Administrator of the PAO
 • หัวหน้างาน
  Section Chief, Chief of the ... Section, Chief of the Section of ...
 • รองปลัดเทศบาล
  Deputy Municipal Clerk
 • ผู้อำนวยการสำนัก
  Bureau Director, Director of the Bureau of ...
 • ผู้อำนวยการกอง
  Division Director, Director of the Division of ..., Director of the ... Division
 • หัวหน้าแขวง
  Municipal District Chief
 • งานข้อมูลทะเบียนราษฎร
  Section of Civil Registration Data