แนวทางลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอาเซียน จากวิกฤต COVID-19


 
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเสนอแนวทางลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอาเซียน จากวิกฤต COVID-19
 
(ถ้อยแถลงถ้อยแถลงของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนว่าด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดโควิด-19 / STRENGTHENING ASEAN’S ECONOMIC RESILIENCE IN RESPONSE TO THE OUTBREAK OF THE CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19))
สรุปได้ดังนี้ 
 
1. ยังคงเปิดตลาดอาเซียนเพื่อการค้าและการลงทุน
2. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการทำงานร่วมกันเพื่อรับมือวิกฤต
3. สร้างความเชื่อมั่นอาเซียนเป็นศูนย์กลางการค้า-การลงทุน และการท่องเที่ยว
4. ส่งเสริมการค้าดิจิทัล เพื่อให้ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย ดำเนินการได้
5. เสริมสร้างความยืดหยุ่นและความยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือทั้งในและนอกภูมิภาค และการดำเนินตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025
6. ต่อยอดการอำนวยความสะดวกทางการค้าของเซียน เช่น ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน
7. หลีกเลี่ยงการกักตุนสินค้าและการกระทำที่อาจก่อให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อหรือผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร
8. จัดการกับอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี โดยเฉพาะอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทาน
 
 
เรียบเรียง ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
 
ที่มา https://asean.org/strengthening-aseans-economic-resilience-response-outbreak-coronavirus-disease-covid-19/
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน