ADMM คืออะไร?


 
ADMM หรือ การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers’ Meeting) เป็นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และเลขาธิการอาเซียน เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ผ่านกลไกการหารือและความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูง
 
ADMM เป็นองค์ประกอบหนึ่งของประชาคมการเมืองและความมั่นคงแห่งอาเซียน (APSC) ซึ่งช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) หรือ 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน
 
ในขณะเดียวกัน ADMM ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้วยแนวคิดหลัก 3S คือ
 
1. Sustainable Security หรือ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ยั่งยืน
 
2. Strengthening Consolidating and Optimising Defence Cooperation หรือ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง บูรณาการขับเคลื่อน และเพิ่มประสิทธิภาพความร่วมมือด้านความมั่นคงไปข้างหน้าร่วมกัน
 
3. Supporting Cross Pillar Activities หรือ สนับสนุนกิจกรรมคาบเกี่ยวระหว่าง 3 เสาหลักประชาคมอาเซียนและความเชื่อมโยงในภูมิภาค
 
นอกจากนี้ เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านความมั่นคงจากกลาโหมของประเทศนอกภูมิภาค อาเซียนได้มีการจัดประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus) หรือ ADMM-Plus ด้วยเช่นกัน โดยในปัจจุบัน ประเทศคู่เจรจาในกรอบ ADMM-Plus มีทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา
 
ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2562 ไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ADMM Retreat (ประชุมอย่างไม่เป็นทางการ) และการประชุม ADMM-Plus ครั้งที่ 6
 
 
 
 
เรียบเรียงและอินโฟกราฟิก : ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน