ความพร้อมต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอาเซียน 2564


ความพร้อมต่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอาเซียน 2564 
 
การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Developmentซ UNCTAD) เผยแพร่รายงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2564 (Technology and Innovation Report 2021) แสดงข้อมูลความสามารถในการใช้และปรับเปลี่ยนเทคโนโยลีแนวหน้า (frontier technology) อย่างเท่าเทียม ของ 158 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียน
 
ในอาเซียน มาเลเซียและสิงคโปร์อยู่ในอยู่ที่มีความสามารถสูง ในขณะที่บรูไนฯ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม อยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถปานกลาง-สูง นอกจากนี้ กัมพูชาอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถปานกลาง-ต่ำ และ สปป.ลาว และ เมียนมาอยู่ในกลุ่มที่มีความสามารถต่ำ
 
เทคโนโลยีแนวหน้า 11 ชนิดได้แก่
1) AI
2) IoT
3) Big Data
4) Blockchain
5) 3D Printing
6) หุ่นยนต์
7) โดรน
8) การตัดต่อพันธุกรรม
9) 5G
10) นาโนเทคโนโลยี
11) แผงโซลาร์เซลล์
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์