ม.ค. - ส.ค. 64 ไทยส่งออกไปอาเซียน 42,024.88 ล้านเหรียญสหรัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

อาเซียนร่วมมือสนับสนุนโครงการด้านสื่อและสนเทศ ปี 2565

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์