รองเลขาธิการอาเซียนด้านด้านประชาสังคมฯ คนใหม่ เข้ารับตำแหน่ง


รองเลขาธิการอาเซียนด้านด้านประชาสังคมฯ คนใหม่ เข้ารับตำแหน่ง
 
เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64 อาเซียนต้อนรับนาย Ekkaphab Phanthavong ในฐานะรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีวาระ 3 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2564-2567 (ค.ศ. 2021-2024) รับตำแหน่งต่อจากนาย Kung Phoak จากัมพูชา
 
นาย Ekkaphab Phanthavong รองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จะปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนในการขับเคลื่อนแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community Blueprint 2025) และกำกับดูแลด้านประชาสังคมและวัฒนธรรมของสำนักเลขาธิการอาเซียน นอกจากนี้ จะดูแลการดำเนินโครงการภายด้านประชาสังคมฯ ที่มุ่งส่งเสริมอัตลักษณ์ สร้างสังคมที่เอื้ออาทรและร่วมแบ่งปัน
 
สำหรับนาย Ekkaphab Phanthavong ก่อนเข้ารับตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาสังคมฯ มีประสบการณ์การทำงานที่กระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มากกว่า 15 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรลาวประจำอาเซียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2561-2564 (ค.ศ. 2018-2021) และก่อนหน้านี้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมอาเซียน (ด้านประชาสังคมและวัฒนธรรม) ที่กระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว
 
ตามกฎบัตรอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนมีจำนวนทั้งหมด 4 คน โดยมีหน้าที่สนับสนุนการทำงานของเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้ ต้องมีสัญชาติที่แตกต่างจากเลขาธิการอาเซียนและมาจากรัฐสมาชิกที่แตกต่างกันสี่รัฐสมาชิกอาเซียน โดยรองเลขาธิการอาเซียนสองคน ได้รับเลือกจากคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียน บนพื้นฐานของการหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษร มีวาระการดำรงตำแหน่งสามปีที่ไม่สามารถต่ออายุได้ และรองเลขาธิการอาเซียนอีกสองคน คัดเลือกโดยเปิดกว้างบนพื้นฐานของความรู้ความสามารถ มีวาระการดำรงตำแหน่งสามปี และอาจต่ออายุได้อีกสามปี โดยนาย Ekkaphab Phanthavong นั้น มาจากการคัดเลือกจากคนชาติประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสลับหมุนเวียนตามลำดับตัวอักษร
 
ที่มาและรูปภาพ.: ASEAN Secretariat
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์