บก. ผนึกความร่วมมือชาติอาเซียน ยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสู่มาตรฐานสากล


 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยธนาคารโลก จัดประชุมสัมมนาด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-16 พ.ย.2560 เพื่อยกระดับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
 
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระดับภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ “การสร้างมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อผลลัพธ์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2560 ว่ากรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้รับเกียรติจากธนาคารโลกให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ โดย Mr.Elmas Arisoy ผู้จัดการส่วนภูมิภาค, World Bank Headquarters, Washington DC และ Mr.Ulrich Zachau ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค, South East Asia Countries, World Bank Office, Bangkok ให้เกียรติเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ประกอบกับมีผู้บริหารจากธนาคารโลกและตัวแทนจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนเข้าร่วมการสัมมนาเป็นจำนวนมาก
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวต่อว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการต่อต้านและแก้ปัญหาการทุจริตแห่งชาติ โดยถือเป็นหนึ่งในวาระแห่งชาติ จึงได้มีการปฏิรูปและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ปรับปรุงแก้ไขและยกระดับกฎระเบียบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากเดิมที่เป็นเพียงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยอาศัยกรอบแนวคิดมาจากกรอบกฎหมายของเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของ The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) และความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขององค์การการค้าโลก (WTO Government Procurement Agreement : GPA) ซึ่งเน้นหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยกำหนดให้จัดทำข้อตกลงคุณธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
     
นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง กล่าวเสริมว่า การประชุมสัมมนาครั้งนี้ มุ่งเน้นการสร้างเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพด้านพัสดุ โดยเปิดโอกาสให้ผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมถึงสร้างเครือข่ายด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่เข้มแข็งในภูมิภาคอาเซียน และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งเกิดการพัฒนาทางการค้าและโอกาสทางธุรกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ ประเทศไทยได้พยายามที่จะยกระดับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างตลอดมา จนประสบความสำเร็จมากขึ้นตามลำดับ โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส ส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย