กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนมณฑลซานตง สมัยที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ และการประชุมแนะนำโครงการสำคัญของมณฑลซานตงด้านการเปลี่ยนมาใช้พลังงานใหม่


 
เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ได้รับเชิญไปเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนมณฑลซานตงสมัยที่ ๑๓ ครั้งที่ ๑ ณ ศาลาประชาคมมณฑลซานตง เมืองจี่หนาน ซึ่งเป็นเมืองเอกของมณฑลฯ โดยมีนายหลิว เจียยี่ เลขาธิการพรรคฯ ประจำมณฑลฯ เป็นประธานการประชุมและนายกง เจิ้ง ผู้ว่าการมณฑลฯ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานใน ๕ ปีที่ผ่านมา และแผนกำหนดเป้าหมายการพัฒนามณฑลซานตง รวมถึงแนวทางและนโยบายการดำเนินงานใน ๕ ปีข้างหน้า โดยมีผู้แทนเข้าร่วมจำนวน ๘๔๐ ราย พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองมณฑลฯ คณะเจ้าหน้าที่ มณฑลฯ ผู้แทนของสถานกงสุลใหญ่เกาหลีใต้ และหน่วยงานต่างประเทศที่ประจำในมณฑลซานตง รวมแล้วผู้เข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ราย โดยหลังจากการประชุมดังกล่าว กงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมแนะนำโครงการพลังงานใหม่ของมณฑลซานตง จัดโดยสำนักงานการต่างประเทศมณฑลซานตง 
           
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม กงสุลใหญ่ฯ ได้ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการประชุมและบทบาทหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับจีน ในมณฑลซานตงในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการเผยแพร่ข่าวไปยังเว็บไซต์ของรัฐบาลมณฑลซานตง หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และโทรทัศน์
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ