อาเซียนเร่งเสนอข้อผูกพันสาขาบริการให้นักลงทุนอาเซียนถือหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 70% หวังลงนามความตกลงภายในเดือน ส.ค. 2561


 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานด้านบริการอาเซียน (CCS) ซึ่งไทยเป็น ประธานคณะทำงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 17-20 มี.ค. 2561 ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ว่า สมาชิกอาเซียนได้เร่งจัดทำข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการชุดที่ 10 ภายใต้ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน หรือ AFAS (ASEAN Framework Agreement on Services) เพื่ออนุญาตผู้ให้บริการอาเซียนเข้ามาลงทุนจัดตั้งธุรกิจโดยถือหุ้นได้อย่างน้อย 70% ซึ่งเป็นขั้นตอนของการเปิดเสรี ชุดสุดท้ายตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 (AEC Blueprint 2015)
 
นอกจากนี้ อาเซียนได้เร่งจัดทำพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ 10 เพื่อให้มีผลใช้บังคับได้ โดยตั้งเป้าหมายที่จะลงนามในพิธีสารดังกล่าวภายในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 50 ที่จะมีขึ้นในเดือน ส.ค. 2561 โดยมั่นใจว่าการเปิดตลาดการค้าบริการที่เสรีมากขึ้นจะช่วยเสริมสร้างการขยายตัวในภาคการค้าบริการให้แก่ผู้ประกอบการทั้งไทยและอาเซียน
 
นายรณรงค์ กล่าวว่า การดำเนินการอีกอย่างของอาเซียนในขณะนี้ คือ การจัดทำความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services Agreement : ATISA) ซึ่งจะนำมาใช้แทนกรอบความ ตกลงการค้าบริการฉบับปัจจุบัน โดยอาเซียนตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับให้ความตกลงการค้าบริการฉบับใหม่ของอาเซียนมีความทันสมัย มีคุณภาพ มีมาตรฐานสูงครอบคลุมในทุกสาขาบริการเพื่อให้สัมพันธ์กับแนวโน้มในการจัดทำความตกลงการค้าบริการของนานาประเทศในปัจจุบัน และวางแผนจะสรุปผลการจัดทำความตกลงภายในปี 2561 เช่นกัน
 
ทั้งนี้ การดำเนินการภายใต้ AFAS  อาเซียนได้จัดทำข้อผูกพันเปิดตลาดบริการระหว่างกันเป็นชุดๆ เพื่อให้มีการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการจัดทำข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการชุดที่ 10 ซึ่งจะครอบคลุมสาขาบริการเกือบทั้งหมดที่อาเซียนเปิดตลาดระหว่างกัน
 
 
 
 
 

ที่มา:โพสต์ทูเดย์