รักษาราชการกงสุลใหญ่ฯ เปิดงาน Malaysian & Thai Cultural Gathering ณ อาคาร Komtar เมืองปีนัง


 
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ นายสุขุม สมประสงค์ รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ฯ รับเชิญเป็นประธานเปิดงาน Malaysian & Thai Cultural Gathering ณ อาคาร Komtar เมืองปีนัง ซึ่งมีการแสดงทางวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมมาเลเซีย โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภาษาและวัฒนธรรม Intensive English & Culture Program จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ Tech Dome Penang เทศบาลนนทบุรี Brain Adventure Thailand และสถาบัน Progressive Language Academy ระหว่าง วันที่ ๓-๑๗ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีนักเรียนจากประเทศไทย จำนวน  ๕๑ คน เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประเพณี และทักษะทางภาษา
 
ในโอกาสนี้ นายสุขุมฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนไทยและเยาวชนมาเลเซีย และมีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีงามของไทย
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ