อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล


 
อูวินมยิน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย และมีกำหนดหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑ หลังจากนั้น จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy : ACMECS) ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๑              
 
การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเมียนมาในฐานะแขกของรัฐบาลไทย จะเป็นการเยือนต่างประเทศในกรอบทวิภาคีอย่างเป็นทางการครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดี นับตั้งแต่เข้ารับ ตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา โดยประจวบกับปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ นี้ เป็นปีครบรอบ ๗๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – เมียนมา จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางธรรมชาติ (Natural Strategic Partnership) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ