เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยสนับสนุน Start-up ญี่ปุ่น ลงทุนในไทย


 
เมื่อวันที่10 ก.ค. 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล นายชิโร ซะโดะชิมะ (Mr. Shiro Sadoshima) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล) เพื่อหารือเกี่ยวกับการส่งเสริม Start-up ญี่ปุ่นในประเทศไทย
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยชื่นชมโครงการ J-Startup และโครงการ Open Innovation Columbus (OIC) ของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของ start-up ญี่ปุ่นในต่างประเทศ โดยรัฐบาลไทยยินดีสนับสนุน Start-up ญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในไทย โดยเฉพาะ Start-up ที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยบริษัทญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในไทย ยังสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ได้อีกด้วย ทั้งนี้ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อยกระดับความสามารถของประเทศ ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งไทยมีความยินดีที่ญี่ปุ่นสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ (STEM) เนื่องด้วยบุคคลและเทคโนโลยี จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการรองรับการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยต่อไป 
 
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี มีเป้าหมายสอดคล้องกับรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีนโยบายส่งเสริมธุรกิจ start-up ของญี่ปุ่นสู่ระดับสากล ภายใต้โครงการ Open Innovation Columbus เพื่อจะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการร่วมธุรกิจระหว่าง start-up ญี่ปุ่นกับบริษัทชั้นนำ และ SMEs ของไทย เพื่อสนับสนุนนักธุรกิจ และผู้ประกอบการ Start-up ไทยรุ่นใหม่ต่อไป 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน