ชมรมชาวไทยในคูเวตมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายดุสิต เมนะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ คูเวต ได้นำนายสมนึก สายประเสริฐ ประธานและสมาชิกชมรมคนไทยในคูเวตไปมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เมืองสนามไซ แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านนายศรีสอนชัย เหง้าวงศรี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ คูเวต โดยชมรมชาวไทยในคูเวตได้รวบรวมเงินบริจาคจำนวน ๘๕๐ คูเวตดีนาร์ หรือ ๙๓,๐๐๐ บาท และมอบให้แก่นายศรีสอนชัย เอกอัครราชทูตฯ ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ คูเวต เอกอัครราชทูต ทั้งสองกล่าวชื่นชมในความมีน้ำใจของคนไทยในคูเวต ซึ่งช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศที่มีอยู่อย่างใกล้ชิดและแน่นแฟ้นให้ดียิ่งขึ้น

 

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ