อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเขตหวงต่าว เมืองชิงต่าว เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑


 
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางหวัง เจวียน อธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเขตหวงต่าว เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยนายถาง หมิง รองอธิบดี เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ
       
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้รับทราบภาพรวมเขตพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ชายฝั่งตะวันตกเมืองชิงต่าว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ ๒,๑๒๗ ตร.กม. มีพื้นที่ทางทะเล ๕,๐๐๐ กม. แนวชายฝั่งยาว ๒๘๒ กม. จำนวนประชากร ๑.๘๖ ล้านคน มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็ว ในปี ๒๐๑๗ มีมูลค่า GDP ๓๒๑,๒๗๑ ล้านหยวน เติบโตขึ้นร้อยละ ๑๑ คิดเป็น ๑ ใน ๓ ของมูลค่า GDP เมืองชิงต่าว เขตพัฒนาฯ แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ อาทิ Qingdao International Economic Cooperation Zone ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างจีนและนานาชาติ Qingdao West Coast Modern Agriculture Demonstration Zone ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัยเทคโนโลยี การจัดการทางอุตสาหกรรม การค้าผลิตผลทางการเกษตร และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการไทยที่สนใจสามารถร่วมมือกับฝ่ายจีน ทั้งในอุตสาหกรรม Big data ภาพยนตร์ การท่องเที่ยว โลจิสติกส์ การเกษตรและอื่นๆ
       
นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม ระหว่างเขตหวงต่าว – ไทย ในปี ๒๕๖๒ ต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมสาธิตอาหารไทยในงานเทศกาลเบียร์นานาชาติเขตหวงต่าว และงานแสดงสินค้าเอเชียตะวันออก ณ Qingdao World Expo City ในปี ๒๕๖๑ ที่ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากชาวเมืองชิงต่าว  
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ