การประชุมระหว่าง ๒ สมาคม ครั้งที่ ๙ ระหว่างสมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม และสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย


 

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมาคมมิตรภาพไทย-เวียดนาม ได้เป็นเจ้าภาพเชิญสมาคมมิตรภาพเวียดนาม-ไทย เข้าร่วมการประชุมระหว่าง ๒ สมาคม ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น นายกสมาคมไทย-เวียดนาม และนาย Ta Quang Ngoc นายกสมาคมเวียดนาม-ไทย เป็นหัวหน้าคณะของแต่ละฝ่าย พร้อมผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กรมสารนิเทศ และกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของทั้ง ๒ สมาคมในปี ๒๕๖๑ และได้ร่วมพิจารณาแผนงานกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันในปี ๒๕๖๒ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งในภาคธุรกิจ การศึกษา และการทูตภาคประชาชน อาทิ การเสนอจัดตั้งคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางธุรกิจ โดยใช้กลไกของทั้ง ๒ สมาคม รวมทั้งร่วมพิจารณาแนวทางการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับเวียดนามให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ การค้าการลงทุน และการศึกษา

 

 

http://www.mfa.go.th/

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ