ไทยผลักดันข้อริเริ่มในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม (Accessibility for All)


 
ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ หัวข้อการประชุม คือ "อาเซียนยุคดิจิทัลเพื่อการตระหนักรู้อย่างทั่วถึง” (Inclusive and Informed Digital ASEAN)
 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 17 นี้ ประเทศไทยโดยกรมประชาสัมพันธ์ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานในการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพและประธานการประชุมระดับอาวุโสและระดับรัฐมนตรีของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2563 และ 2562 ในฐานะที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักด้านสื่อและสารสนเทศอาเซียนของประเทศไทย
 
การประชุมประกอบด้วย การรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านการออกอากาศด้วยระบบดิจิทัล คณะทำงานด้านเนื้อหาและการผลิตรายการ และคณะทำงานด้านสารสนเทศ สื่อ และการฝึกอบรม การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อและสารสนเทศ และแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน การนำนโยบายหรือมติจากการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนมาขับเคลื่อนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา รวมทั้งถึงการรายงานถึงความพร้อมการเป็นประธานอาเซียนของไทย และการเตรียมเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน
 
ในการประชุมครั้งนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอข้อริเริ่มในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม (Accessibility for All) โดยเน้นด้านกฎหมายระเบียบและเทคนิคการกระจายเสียงและการเผยแพร่ภาพออกอากาศ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับ กสทช. พัฒนาข้อริเริ่มดังกล่าว ในการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศอ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 4 (4th Meeting of the ASEAN Working Group on Digital Broadcasting: 4th WG-ADB Meeting) ที่ไทยเป็นประธาน เมื่อวันที่ 20-21 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพฯ ไทยจะผลักดันข้อริเริ่มดังกล่าวให้สำเร็จในช่วงที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ณ ประเทศไทย ในปี พ.ศ.2563
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน