เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ เข้าร่วมหารือ Working Lunch ของเอกอัครราชทูตอาเซียน โดยมีเอกอัครราชทูต สิงคโปร์ ประจำโปแลนด์ (non-resident) เป็นเจ้าภาพ


 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นาง ศันสนีย สหัสสะรังษี เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ ได้เข้าร่วมการหารือ Working Lunch ของเอกอัครราชทูตอาเซียน โดยมี Dr. Loo Choon Yong เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำโปแลนด์ (roving Ambassador and non-resident) เป็นเจ้าภาพ โดยมีเอกอัครราชทูต เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และอุปทูตฟิลิปปินส์เข้าร่วมด้วย โดยได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน และเรื่องการส่งเสริมอาเซียนในโปแลนด์ และในโอกาสเดียวกัน เอกอัครราชทูต สิงคโปร์ ได้แนะนำกงสุลกิตติมศักดิ์ ของสิงคโปร์ประจำโปแลนด์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคนแรก เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสิงคโปร์กับโปแลนด์ที่ขยายตัวมากขึ้น และเพื่อเป็นตัวแทนร่วมมือกับประเทศอาเซียนในกรุงวอร์ซอต่อไป
 
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ