กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดประชุมนานาชาติเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน


 

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงาน “International Conference on Cybersecurity : Implications on Peace and Security in the ASEAN Regional”  ภายใต้หัวข้อ “National and Regional Experience in Promoting Peace, Security and Capacity Building through Cybersecurity” ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการประชุมนานาชาติเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง แบ่งปันองค์ความรู้ประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ผลกระทบภัยคุกคามทางไซเบอร์ต่อสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือในการรับมือภัยคุกคาม การตอบสนองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หารือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติกรอบกฎหมาย และการพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

 

 

https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20481

ที่มา:รัฐบาลไทย