พม. จัดประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนาธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14


 
เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62  เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดการประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th Coordinating Conference on the ASEAN Socio - Cultural Community (SOC-COM)) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ของการประชุมอาเซียนที่จัดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13- 18 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวง พม. เป็นเจ้าภาพ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ กุง ฝก (H.E. Mr. Kung Phoak) รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นประธานการประชุม และมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Chair of SOCA) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) รวมทั้ง คณะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน คณะผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประธานและรองประธานองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และประธานองค์กรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประธานองค์กรเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียนที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ และคณะผู้แทนจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องลานนาบอลรูม 2-3 โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่
 
       นายปรเมธี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีการนำเสนอในประเด็นสำคัญต่างๆ ได้แก่ 1) การนำเสนอแผนงานหลักของประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของไทย ในปี 2562 โดยมีกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงาน "3-4-14” ดังนี้ "3 แนวทางหลัก” ได้แก่ ความเชื่อมโยงภาคประชาชน (People – to - People Connectivity) และหุ้นส่วนความร่วมมือ (Partnerships) ความยั่งยืน (Sustainability) การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่นคงของมนุษย์สำหรับอนาคต (Future - Oriented Actions for Human Security) "4 ศูนย์อาเซียน” ที่จะมีการเปิดตัวหรือปรับปรงพัฒนาในประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม และ คลังสิ่งของช่วยเหลือและระบบโลจิสติกส์เพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินของอาเซียนในประเทศไทย และ "14 เอกสารผลลัพธ์สำคัญ” สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35
 
       นายปรเมธี กล่าวต่อไปว่า 2) ผลลัพธ์ที่สำคัญของการจัดประชุมคณะทำงานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of the Working Group on the Culture of Prevention) เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุม ได้เห็นชอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคด้านวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ทั้งนี้ จะได้มีการจัดทำกิจกรรมในลักษณะการรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ใน 6 มิติ ได้แก่ 1) การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม 2) การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเคารพความแตกต่างของคน 3) การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งธรรมาภิบาลในทุกระดับ 4) การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการมีภูมิคุ้มกันและการใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม 5) การส่งเสริมวัฒนธรรมของการมีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และ 6) การส่งเสริมค่านิยมสายกลางโดยปราศจากความรุนแรง และ 3) การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการ โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และส่งเสริมความเสมอภาคสำหรับคนพิการ ครอบครัวคนพิการ ผู้ช่วยเหลือคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ ในอาเซียน ให้มีคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น แผนแม่บทอาเซียนดังกล่าวประกอบด้วย 76 มาตรการสำคัญ ซึ่งจำแนกเป็นมาตรการสำหรับประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน จำนวน 24 มาตรการ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จำนวน 25 มาตรการ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน จำนวน 27 มาตรการ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีบทบาทนำในการจัดทำแผนแม่บทดังกล่าว และได้มีการจัดกิจกรรมการเปิดตัวแผนแม่บทดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันคนพิการสากล ณ กรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน
 
       "ทั้งนี้ การประชุมประสานงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือและบูรณาการดำเนินการขององค์กรเฉพาะสาขาจากทั้งสามประชาคมอาเซียน ตลอดจนองคภาวะที่มีความสัมพันธ์กับอาเซียน และหน่วยงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลัก (Theme) ในการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ได้แก่ "Advancing Partnership for Sustainability” หรือ ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” นายปรเมธี กล่าวในตอนท้าย
 
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย