ไทย - กัมพูชา ร่วมสกัดกั้นและปราบปรามผู้กระทำผิดตามแนวชายแดนและความร่วมมือในทุกมิติ


 
ที่ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมสเตชั่นวัน อ.อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมคณะกรรมการชายแดนไทย – กัมพูชา ระดับท้องถิ่นระหว่างจังหวัดสระแก้ว ราชอาณาจักรไทย กับจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ พร้อมคณะกรรมการชายแดนฝ่ายไทย และคณะกรรมการชายแดนจังหวัดพระตะบอง ฝ่ายกัมพูชา ร่วมประชุมหารือ โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงถึงความเห็นร่วมกันถึงความสำคัญต่อความสัมพันธ์และการประสานงานระหว่างจังหวัดพระตะบอง กับจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดกัน
 
โดยการประชุมได้เน้นถึงความก้าวหน้าของความสัมพันธ์ และการประสานงานอย่างใกล้ชิดในทุกด้านทั้ง 2 จังหวัด ส่งผลประโยชน์แก่ประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย 
 
พร้อมทั้งได้พิจารณาหารือและแก้ไขปัญหาร่วมกันในเรื่องของการประสานความร่วมมือด้านความมั่นคง การสกัดกั้นและปราบปรามผู้กระทำผิดตามแนวชายแดน แรงงานผิดกฎหมายและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและร่วมกันป้องกันปัญหามิให้เกิดขึ้น ประสานการปฏิบัติและติดตามผลการปฏิบัติ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน