ที่ประชุมรัฐมนตรีแรงงานเห็นชอบแผนงานการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิทางประกันสังคมแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV


 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ครั้งที่ 3 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา เผยที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันในหลักการของแผนงาน เพื่อการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิทางประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV ตั้งคณะทำงานร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี โดยจะมีการรับรองในการประชุมครั้งต่อไป ณ สปป.ลาว
 
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ครั้งที่ 3 ณ อัปสรา พาเลส รีสอร์ท และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในหัวข้อ "Toward the Protection of Migrant Workers in CLMVT Countries: Social Security Cooperation” โดยสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน เป็นประธานในพิธีเปิด
 
การประชุมในครั้งนี้ได้มีการให้ความเห็นชอบร่วมกันในหลักการของแผนงาน (Roadmap) เพื่อการเคลื่อนย้ายและการคงสิทธิทางประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มประเทศ CLMTV และร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการจะร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายและคงสิทธิทางประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวกลุ่มประเทศ CLMTV ให้เป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) โดยจะมีการรับรองในการประชุมระดับรัฐมนตรีแรงงานในกลุ่มประเทศ CLMTV ครั้งที่ 4 ณ สปป.ลาว ต่อไป
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน