กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมประชุม รมต. อาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่สิงคโปร์ เดินหน้าบูรณาการร่วมกัน และกำหนดบรรทัดฐานความรับผิดชอบของรัฐบนโลกไซเบอร์


 
                   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ครั้งที่ 4 (The 4th  ASEAN Ministerial Conference on Cybersecurity) ระหว่างวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี นายเอส อิสวารัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นประธานการประชุม มีรัฐมนตรีที่ดูแลความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศจากอาเซียน 10 ประเทศ และประเทศคู่เจรจาของอาเซียน รวมทั้งผู้แทนจากสหประชาชาติ เข้าร่วมการประชุมฯ
 
                   รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ได้หารือประเด็นหลัก คือ แนวทางและกลไกการประสานงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียนระหว่างเวทีการประชุมต่างๆ เพื่อบูรณาการและกำหนดทิศทางของอาเซียนในเรื่องนี้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงหารือเกี่ยวกับบรรทัดฐานความรับผิดชอบของรัฐบนโลกไซเบอร์ (Norms of Responsible State Behaviour in Cyberspace) ภายใต้ความร่วมมือของสหประชาชาชาติ ซึ่งจะช่วยสร้างบรรทัดฐานที่ดีในภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและหารือในรายละเอียดต่อไป  นอกจากนี้ ที่ประชุมให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ปัจจุบันไทยได้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของอาเซียน โดยไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์ ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Center ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผู้แทนประเทศอาเซียนอาเซียนเดินทางเข้ามาร่วมอบรมเป็นประจำและต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา ซึ่งขณะนี้มีบุคลากรอาเซียนรวมถึงไทยได้รับการอบรมแล้ว 232 คน
 
                   ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้หารือทวิภาคีกับ Dato Seri Awang Abdul Mutalib รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและสารสนเทศการสื่อสารแห่งบรูไนดารุสซาลาม เพื่อแลกเปลี่ยนแผนและนโยบายการพัฒนาด้านดิจิทัลและการประยุกต์ใช้ของทั้งสองฝ่าย รวมถึงกฎหมายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันต่อไป  และมีการหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนกฎหมาย กฎระเบียบ ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการตกลงที่จะต่ออายุบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านไอซีทีระหว่างไทยกับสิงคโปร์
 
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย