ครม.เห็นชอบร่างบันทึกการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2019 - 2024


 
คณะรัฐมนตรีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ในกรอบอาเซียนสำหรับปี 2019-2024 
 
ทั้งนี้ รัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้จะมีการลงนามในร่างบันทึกฯ ดังกล่าว ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 41 (AMAF) ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 12-17 ตุลาคม 2562 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
 
สาระสำคัญของงร่างบันทึกฯ สำหรับปี 2019-2024 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มอำนาจการต่อรองในเรื่องการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรและป่าไม้ของอาเซียนในตลาดโลก รวมถึงการเสริมความพยายามเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะนำไปสู่การขยายตลาด การพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าและอาหาร เป็นฐานสำหรับการประสานงานระหว่างรัฐสมาชิกอย่างใกล้ชิด และสร้างความมั่นใจว่าจะมีวัตถุดิบในการผลิตที่ยั่งยืน  
 
ภายใต้แผนงานการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้อาเซียน ครอบคลุมสินค้าจำนวน 12 ชนิด ได้แก่ สาหร่ายทะเลและผลิตภัณฑ์ โกโก้ มะพร้าว กาแฟ ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ น้ำมันปาล์ม เมล็ดถั่ว และถั่วฝัก พริกไทย มันสำปะหลัง ชา ปลาทูน่า และหม่อนไหม 
 
ซึ่งเป็นสินค้าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างน้อยสองประเทศขึ้นไป โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานให้จัดตั้งคณะทำงานรายสินค้าและองค์กรภาคประชาชนของอาเซียนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยดำเนินงานตามแผนงาน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการร่วมอาเซียนภายใต้แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ทราบและรับรองผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้เพื่อทราบตามลำดับ
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน