ครม.เห็นชอบและอนุมัติความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนแม่โขง - ล้านช้าง ครั้งที่ 3


 
คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบต่อร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง ล้านช้าง ครั้งที่ 3 (สปป. ลาว ในฐานะเจ้าภาพการประชุมฯ ได้จัดทำร่างเอกสารฯเพื่อให้ประเทศสมาชิกลงนามในการประชุมที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ต.ค 62 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว)
 
สาระสำคัญของร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะทำงานสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง ครั้งที่ 3
 
โดยที่ประชุมรับทราบการนำเสนอนโยบายของรัฐบาลและข้อมูลที่สำคัญซึ่งรวมถึงสิทธิประโยชน์ท้องถิ่น สิทธิพิเศษทางภาษี นโยบายการถือครองที่ดิน และการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง สรุปการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลยูนนาน (การพัฒนาการค้า อุตสาหกรรม เทคโนโลยี นวัตกรรม โลจิสติกส์ และสังคม) และข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเชื่อมโยงด้านไฟฟ้าในเขตแม่โขง - ล้านช้าง 
 
ทั้งนี้ ยังให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมทั้งได้ข้อสรุปสำหรับแผนพัฒนาระยะ 5 ปีสำหรับความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน (แผนพัฒนาระยะ 5 ปี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
 
เพื่อมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและพัฒนาเศรษฐกิจข้ามพรมแดนที่มีนวัตกรรมและยั่งยืนร่วมกัน ยกระดับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัลความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และอุตสาหกรรม
 
โดยเน้นการพัฒนาสาขาที่มีความสำคัญ เช่น เกษตรและเกษตรแปรรูป พลังงาน การท่องเที่ยว โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ อุตสาหกรรมการผลิต โดยมีสาขาอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นคือ ยานยนต์ สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วน วัสดุก่อสร้าง ปิโตรเคมี การแพทย์และเวชภัณฑ์ ชีวภาพ
 
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ ได้แก่
 
-โลจิสติกส์ข้ามพรมแดน
 
-การอำนวยความสะดวกการค้าและการขนส่ง
 
-การยกระดับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 
-การสร้างระบบสนับสนุนนิคมอุสาหกรรม
 
-การจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ
 
-การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
-การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและความรู้
 
-การจัดตั้งกลไกสนับสนุนความร่วมมือต่างๆ สำหรับสาขาความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดนโดยเฉพาะ อาทิ คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือเศรษฐกิจข้ามพรมแดน กลไกความร่วมมือสำหรับบริษัทและรัฐบาลท้องถิ่น การสนับสนุนเงินทุน และเสริมสร้างความรู้ เป็นต้น
 
โดยกำหนดกลไกการดำเนินงานให้จัดตั้งคณะทำงานรายสินค้าและองค์กรภาคประชาชนของอาเซียนที่เกี่ยวข้องเป็นหน่วยดำเนินงานตามแผนงาน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการร่วมอาเซียนภายใต้แผนงานส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ทราบและรับรองผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้เพื่อทราบตามลำดับ
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน