ไทย-จีนพร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการเกษตรและเพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน


 
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายฮั่น ฉางฟู (H.E.Mr. Han Changfu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องรับรองชั้น 4 สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภา สรุปสาระสำคัญการหารือดังนี้
 
รองนายกรัฐมนตรียืนยันความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายที่มีมายาวนานและแน่นแฟ้น มีความร่วมมือในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการเกษตรที่จีนนับเป็นคู่ค้าที่สำคัญที่สุดของไทย พร้อมแสดงความชื่นชมนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเป็นรูปธรรม
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ของจีน กล่าวว่าสินค้าเกษตรของไทยได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมาก ยืนยันความสัมพันธ์ที่ดีของสองประเทศซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของความร่วมมือในด้านต่างๆ สำหรับในด้านการเกษตรนั้น ทั้งสองประเทศมีการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรมความรู้ด้านการเกษตรมาโดยตลอด ซึ่งจีนพร้อมให้การสนับสนุนต่อไป
 
ทั้งสองฝ่ายยินดีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทยและกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทจีนมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเกษตรไทย-จีน (Sino-Thai Agricultural Technical Cooperation) ซึ่งมีการประชุมร่วมกันมาแล้ว 11 ครั้ง รวมถึงความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมืออื่นๆ ในระดับพหุภาคี ได้แก่ กรอบอาเซียน และแม่โขง-ล้านช้าง ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการเกษตร ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร และขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันมากขึ้น ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ของจีนหวังว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนจะช่วยผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับจีนด้วย
 
รองนายกรัฐมนตรีหวังว่าจีนจะสนับสนุนความร่วมมือให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น และการหารือในวันนี้จะมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างทั้งสองฝ่าย รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างไทย-จีนให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
 
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย