กระทรวงยุติธรรม ร่วมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


 
ในวันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารศาลยุติธรรม ชั้น ๓ อาคารศาลยุติธรรม ศาลฎีกา 
ถนนราชดำเนินใน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ นายอัสนีย์ สังขเนตร ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา  เป็นประธานการประชุม
 
เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒  และทราบกำหนดการต่างๆในการจัดงานการประชุมฯในครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  ๑๙ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช รวมถึงการพิจารณามอบหมายผู้แทนหน่วยงาน
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการถาวร (Standing Committee) เพื่อหารือ กิจกรรมทางวิชาการและความร่วมมือด้านต่างประเทศ ระหว่างประเทศสมาชิก
 
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย