2 องค์กรไทยเข้ารับรางวัล ผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน เป็นต้นแบบองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาชนบท และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่


 
เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 62 เวลา 19.00 น. ณ โรงแรม Horizon lake view resort hotel กรุงเนปยีดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา Dr.Aung Thu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การปศุสัตว์ และชลประทาน ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานพิธีมอบรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายชยชัย แสงอินทร์ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
     
สำหรับองค์กรของไทยที่ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจนครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) หรือองค์กรภาคประชาสังคม  (CSO) และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน  (Private Sector) ได้แก่ สมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา และบริษัทโลโลเคิล อไลค์ จำกัด (ตามลำดับ)  .
     
นายทรงศักดิ์ ทองศรี กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานประสานงานหลักตามกรอบความร่วมมืออาเซียน ด้านการพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรที่มีผลงานดีเด่น และเป็นที่ประจักษ์เข้ารับรางวัล โดยจะมีการดำเนินการคัดเลือกทุก ๆ 2 ปีตามแผนปฏิบัติการในด้านนี้ ซึ่งสิ่งสำคัญของรางวัลนี้คือ การสนับสนุน ส่งเสริม และให้กำลังใจแก่องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐ (NGO, CSO) และภาคเอกชน ที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระดับพื้นที่ ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าในทุกพื้นที่มีหน่วยงานลักษณะเดียวกันนี้ที่ดำเนินการด้วยใจและไม่มุ่งหวังกำไร พร้อมให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย เพื่อยกระดับสังคม และขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยอยู่อีกหลายหน่วยงาน ผมขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ทุกหน่วยงาน ร่วมช่วยกัน มุ่งมั่น และตั้งใจเสียสละ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวเดินไปข้างหน้าได้พร้อม ๆ กันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง. 
     
นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กล่าวเพิ่มเติมว่า องค์กรที่ได้รับรางวัลในปีนี้ เป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการร่วมพัฒนาชนบท และขจัดความยากจน ซึ่งเหมาะแก่การเป็นต้นแบบให้ชุมชน ท้องถิ่น ที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันนำไปประยุกต์ใช้ หรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น กิจกรรมของ บริษัท โลเคิล อไลค์ จำกัด ที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านแหลม จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการให้ความรู้ และพัฒนาทักษะด้านการตลาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านบรรจุภัณฑ์ซึ่งผลลัพธ์สามารถเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนจาก 3 แสน บาท/ปี เป็น 1 ล้าน บาท/ปี หรือกิจกรรมของสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ที่ดำเนินการจัดระบบสวัสดิการสังคมจังหวัดพะเยาทำให้กองทุนสวัสดิการในพื้นที่ มีการบริหารจัดการที่ดีขึ้น สามารถระบุและให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งช่วยให้หน่วยงานในท้องที่สามารถนำข้อมูลชุดเดียวกันนี้ไปใช้ต่อยอด เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย.
 
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย