กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมกล่าวเปิดงาน The ๒๐th International Fruit / Vegetable / Food Exposition ณ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ เมืองเยียนไถ


 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ร่วมกล่าวเปิดงาน The ๒๐th International Fruit / Vegetable / Food Exposition จัดโดยรัฐบาลมณฑลซานตงและกระทรวงพาณิชย์จีน ณ ศูนย์จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ เมืองเยียนไถ ตามคำเชิญของคณะกรรมการการจัดงานนิทรรศการ โดยมีนายต่ง รุ่ย เลขานุการรัฐบาลเมืองเยียนไถ เป็นผู้ดำเนินพิธี และมีนายหวัง จง รองนายกเทศมนตรีเมืองเยียนไถ       นางเจียง ฟาน ผู้ตรวจการระดับ ๑ กรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นายซุน ก่านหมิ่น general accountant สำนักงานพาณิชย์มณฑลซานตง นายฮั้ว เจี้ยนกั๋ว รองประธานสถาบันการวิจัยว่าด้วยองค์การการค้าโลกของประเทศจีน นายสวี เสียวหู่ รองประธานสมาคมนำเข้า-ส่งออกอาหาร สินค้าท้องถิ่นและสินค้าปศุสัตว์แห่งชาติจีนนายเฉิน หมิงจวิน รองประธานสมาคมตลาดค้าผักแห่งชาติจีน และแขกเกียรติยศจากจีนและต่างชาติเข้าร่วม
 
ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ไทย – จีน มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางด้านการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมาอย่างยาวนาน ภายหลังความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เป็นการขยายโอกาสให้ผู้ส่งออกและนำเข้าผักและผลไม้ของทั้งสองประเทศ และเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มปริมาณการนำเข้าและส่งออกผักผลไม้สดระหว่างกัน ซึ่งนอกจากผักและผลไม้ที่ผลิตในขั้นปฐมภูมิแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมการค้าขายสินค้าผักและผลไม้แปรรูปขั้นทุติยภูมิให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น นอกจากนี้ โดยที่เกษตรกรเป็นผู้สร้างพลังชีวิต เพราะเป็นผู้เพาะปลูกอาหารให้เราบริโภค ทำให้เราสามารถขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมาย จึงควรร่วมมือกันสนับสนุนเกษตรกรที่จะผลิตผักและผลไม้ที่ไม่เป็นพิษและเป็นภัยต่อผู้บริโภค ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ฝากให้ผู้เข้าร่วมงานแวะชมและซื้อสบู่ที่ผลิตจากสินค้าเกษตรของไทยที่เข้าร่วมออกคูหาด้วย
 
งานดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๔๒ เป็นงานแสดงสินค้าอาหาร ผักและผลไม้ระดับประเทศที่มีกำหนดจัดขึ้นทุกปี ณ เมืองเยียนไถ การจัดงานใน ๑๙ ครั้ง ที่ผ่านมา ทำให้งานแสดงสินค้าผักและผลไม้กลายเป็นเวทีแสดงเสน่ห์ของเมืองเยียนไถ และเวทีแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยในปี ๒๕๖๒ กำหนดจัดภายใต้แนวคิด “ Green Health Future” มีผู้ประกอบการ ๖๐๐ ราย จากจีนและต่างประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี ศรีลังกา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งไทยเข้าร่วม โดยจัดแสดงสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ในการเพาะพันธุ์และการผลิต อุปกรณ์และเครื่องจักรทางการเกษตร ห่วงโซ่อุปทานสินค้าเกษตร เป็นต้น
 
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ