รัฐมนตรีกลาโหมอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และนิวซีแลนด์ เยือนไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม ADMM Retreat และ ADMM Plus และหารือทวิภาคีกับไทย


 
เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้การต้อนรับและหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา ที่เดินทางเยือนไทยในโอกาสการประชุมกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ และการประชุม รมว.กห.อาเซียน กับ รมว.กห.ประเทศคู่เจรจา ครั้งที่ 6 (ADMM Retreat & 6th ADMM-Plus) ระหว่าง 16 - 19 พ.ย.62 ณ โรงแรม Avani+Riverside Bangkok เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน ผลการหารือสรุปได้ดังนี้
 
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอินโดนีเซีย พลโท พลาโบโว ซูเบียนโต้
 
1.1 ไทยแสดงความยินดีที่ รมว. กห. อินโดนีเซียรับตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน และขอบคุณที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย
 
1.2 ไทยพร้อมสนับสนุน ASEAN Our Eyes ที่อินโดนีเซียได้ริเริ่ม ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการต่อต้านการก่อการร้ายในภูมิภาค
 
1.3 อินโดนีเซียกล่าวขอบคุณไทยที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ( EWG) ที่อินโดนีเซียเป็นประธานร่วมกับออสเตรเลีย และพร้อมที่จะสานต่อและผลักดันความร่วมมือของอาเซียนให้ก้าวหน้าต่อไป
 
1.4 ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องต้องกันที่จะเพิ่มพูนความสำคัญระหว่างกันให้มากขึ้นทั้งด้านการฝึก และการศึกษาในระดับต่างๆให้มากขึ้น
 
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ นาย เดลฟิน ลอเรนซานา
 
2.1 ไทยแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะมินตาเนาที่ผ่านมา และขอบคุณที่สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย และการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน – สหรัฐ (ASEAN –U.S. Maritime Exercise)
 
2.2 ไทยยืนยันที่จะสนับสนุนแนวทางปฏิบัติในปฏิสัมพันธ์ทางทะเล ที่นำมาซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพทางทะเลของภูมิภาค
 
2.3 ฟิลิปปินส์กล่าวขอบคุณ และพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นประธานร่วมคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล ที่ไทยจะเป็นประธานร่วมกับสหรัฐฯ ในวงรอบต่อไป
 
2.4 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันที่จะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างกันให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเพิ่มจำนวนที่นั่งการศึกษาในระดับต่างๆ และการแลกเปลี่ยนการเยือน
 
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเวียดนาม พลเอก โง ซวน หลิก
 
3.1 ไทยชื่นชมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทย-เวียดนาม และขอบคุณที่ส่งกำลังเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเลระหว่างอาเซียน –สหรัฐ (ASEAN –U.S. Maritime Exercise) 
 
3.2 ไทยยึดมั่นการเป็นแกนกลางอาเซียนและพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการเป็นประธานอาเซียนของเวียดนามในปี 63
 
3.3 เวียดนามขอบคุณในความสัมพันธ์อันดีทางทหารของทั้งสองประเทศ และจะกล่าวถึงการเป็นประธานอาเซียน ที่จะยึดมั่นความเป็นแกนกลางของอาเซียน และจะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาให้มากขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของการจัดตั้งกลไก ADMM-Plus ในปีดังกล่าว
 
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนิวซีแลนด์ นาย Ron Mark (รอน มาร์ค)
 
4.1 ไทยกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย – นิวซีแลนด์ ที่มีมาอย่างยาวนาน ทั้งความร่วมมือทางทหารของทั้งสองประเทศ และความร่วมมือด้านการฝึก และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียน และการ ADMM-Plus โดยเฉพาะการสนับสนุนการเป็นแกนกลางอาเซียน (ASEAN Centrality) ของไทย 
 
4.2 นิวซีแลนด์ขอบคุณการให้การต้อนรับและการให้ความร่วมมือทางทหารกับนิวซีแลนด์ด้วยดีเสมอมา ทั้งทางด้านการฝึกและศึกษา และพร้อมที่จะดำรงความร่วมมือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่างกันให้ใกล้ชิดขึ้น
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน