เปิดตัว สื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน


 
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดตัว "สื่อเพื่อรณรงค์ขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอาเซียน" (The Launch of ASEAN Campaign in Support of the ASEAN RPA on EVAW and the Bohol Trafficking in Persons Work Plans) ณห้องจุมภฏ - พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์การขจัดความรุนแรงต่อสตรีและการต่อต้านการค้ามนุษย์ระดับอาเซียน เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
 
การเปิดตัวฯ ครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กับผู้แทนไทยด้านสิทธิสตรีในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน