ปลัด พม. เปิดการประชุมสภาอาเซียนเพื่อคนพิการ (ASEAN Disabilities Forum Conference 2019: ADF)


 
วันนี้ (2 ธ.ค. 62) เวลา 09.15 น. ที่โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร ์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) กล่าวเปิดการประชุมสภาอาเซียนเพื่อคนพิการ (ASEAN Disabilities Forum Conference 2019: ADF) ภายใต้หัวข้อ "การส่งเสริมและประเมินผลสำหรับคนพิการ ที่ดำเนินการโดยองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรภาครัฐ และองค์กรระหว่างรัฐบาลในภูมิภาคอาเซียน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผล สนับสนุน และบูรณาการการประชุมในสังคมอาเซียน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับคนพิการ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่แผนแม่บท พ.ศ.2568 เพื่อบูรณาการสิทธิคนพิการอาเซียน (ASEAN Enabling Masterplan 2025 สู่สังคมในวงกว้าง
 
นายปรเมธี กล่าวว่า เนื่องด้วยองค์การคนพิการสากลประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (DPI-AP) รวมกับสมัชชาคนพิการอาเซียน (ASEAN Disability Forum - ADF) ซึ่งรับรองโดยสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Accredited NGO to ASEAN) โดยได้รับการสนับสนุนจาก International Disability Alliance - IDA) เพื่อจัด ASEAN and Disability Conference ต่อเนื่องกับ (black to black) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR Regional Workshop) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐ สหประชาชาติ ภาคีเครือข่ายคนพิการไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน  75 คน นอกจากนี้ ยังมีการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อ "การส่งเสริมวาระร่วมในอาเซียนในการส่งเสริมความเท่าเทียมและยั่งยืน" โดยผู้แทน UNDP สำนักงานระดับภูมิภาค UNESCO เครือข่าย CSR ASEAN และ ADF ซึ่งจะสามารถนำประเด็นที่ได้จากหารือแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ มาพิจารณาแนวทาง ปัญหา อุปสรรค พร้อมนำมาปรับใช้กับคนพิการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสูดต่อไป
 
นายปรเมธี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของรัฐบาลไทย ขอยืนยันคำมั่นสัญญาที่จะส่งเสริมและสนับสนุนสิทธิมนุษยชน ความอิสระในการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับระบอบประชาธิปไตยและการปกครองตามหลักธรรมาภิบาล และการนำอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการมาใช้ในระดับภูมิภาคอาเซียน กระทรวง พม. มีความยินดีในการสนับสนุนการประชุมฯ ครั้งนี้ ในการเป็นเวทีที่จะใช้ส่งเสริมสิทธิคนพิการให้อยู่ในกระแสหลักของการขับเคลื่อนงานผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ ประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะใช้โอกาสนี้ในการยืนยันคำมั่นสัญญากับทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่ทำงานร่วมกัน ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อรับรองว่าเราจะ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
 
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย