การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เมืองญาจาง เวียดนาม


 
นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เมืองญาจาง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นับเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีครั้งแรกที่จัดขึ้นโดยเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งเวียดนามได้ประกาศแนวคิดหลัก (theme) ของการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ คือ "Cohesive and Responsive”
 
ในการนี้ เวียดนามจะให้ความสำคัญต่อการผลักดันการทบทวนกึ่งวาระ (mid-term review) ของแผนการดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ (ASEAN Vision 2025) และการสร้างความเข้มแข็งของกรอบการประชุมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum - ARF)
 
ในการประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจะหารือเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ และ ๓๕ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพในปี ๒๕๖๒ รวมทั้งหารือในประเด็นสำคัญ อาทิ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประชาคมอาเซียน การรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในสถาปัตยกรรมภูมิภาค
ทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องพัฒนาการในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
 
ในการเข้าร่วมการประชุมฯ ครั้งนี้ ประเด็นที่ไทยให้ความสำคัญ ได้แก่ การขับเคลื่อนข้อริเริ่มจากการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี ๒๕๖๒ ให้มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันข้อริเริ่มความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. ๒๐๒๕ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ของสหประชาชาติ(Complementarities Initiatives) ซึ่งไทยเป็นผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
รวมทั้ง ไทยจะแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) นอกจากนี้ ไทยจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนผลักดันให้มีความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดนในอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน