กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว ประชุม Video Conference กับรองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓


 
นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กงสุล ร่วมประชุม Video Conference กับนายหวัง เสียงหยู รองอธิบดีสำนักงานการต่างประเทศเมืองชิงต่าว นายจาง ห้าวฟง ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และคณะ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ
 
รองอธิบดีหวังฯ ได้แจ้งข่าวดีของสถานการณ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเมืองชิงต่าว ตลอดจนสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตลอดจนแจ้งมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเมืองชิงต่าวที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ ซึ่งปัจจุบัน ผู้ที่เดินทางข้ามพรมแดนเข้าเมืองชิงต่าวทุกรายจะต้องแยกสังเกตอาการ ๑๔ วัน โดยแบ่งเป็น (๑) ผู้ที่ไม่มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัยและไม่มีไข้หากมีที่พักในเมืองชิงต่าวจะมีพาหนะจากเขต/เมืองที่พำนักส่งกลับที่พักและต้องแยกสังเกตอาการในที่พัก ๑๔ วัน สำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักในเมืองชิงต่าวให้แยกสังเกตอาการที่โรงแรมตามที่เขต/เมืองกำหนด (๒) ผู้ที่มีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย หรือมีที่นั่งด้านหน้า ๓ แถวและด้านหลัง ๓ แถวจากแถวที่ผู้โดยสารที่เข้าข่ายต้องสงสัยนั่ง จะถูกส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลและต้องแยกสังเกตอาการในสถานที่ที่ทางการกำหนด ๑๔ วัน นอกจากนี้ ทางการเมืองชิงต่าวยังมีมาตรการพิเศษสำหรับกลุ่ม ผู้สูงอายุที่มีอายุ ๖๕ ปี ขึ้นไป เด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี สตรีมีครรภ์หรืออยู่ในระยะให้นมบุตร และผู้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูหลังผ่าตัดหากต้องแยกสังเกตอาการ สามารถยื่นเรื่องขอแยกสังเกตอาการที่บ้านได้ ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้แสดงความยินดีกับทางการในผลลัพธ์ของการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยรวม ที่ผ่านมาสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการของทางการจีนให้ประชาชนไทยในมณฑลซานตงทราบโดยตลอด ในครั้งนี้จะแจ้งข้อมูลที่ได้รับให้ชาวไทยในพื้นที่และที่กำลังจะเดินทางไปเมืองชิงต่าวทราบและติดตามมาตรการ ตลอดจนให้ความร่วมมือกับทางการจีนในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น
 
ในโอกาสเดียวกันนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมหารือเกี่ยวกับกระบวนการรองรับการเดินทางเข้าเมืองชิงต่าวของนักการทูตและชาวไทยที่อาจมีถิ่นพำนักในมณฑลแต่นอกเมืองชิงต่าว โดยที่ท่าอากาศยานเมืองชิงต่าวจะมีพาหนะที่ทางการจากเมืองต่าง ๆ จัดไว้รอรับส่งผู้โดยสารที่ไม่มีอาการและจะเดินทางกลับที่พักในเมืองต่าง ๆ ด้วย
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ