กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว เข้าร่วมรับฟังการประชุม สภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าว สมัยที่ 16 ครั้งที่ 4


 
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นางสาวนภัสพร ภัทรีชวาล กงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว และคณะกงสุล ต่างประเทศ ประจำเมืองชิงต่าว ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนประชาชนเมืองชิงต่าวสมัยที่ 16 ครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของภาคส่วนต่าง ๆ ของเมืองชิงต่าว
 
ก่อนเข้าร่วมการประชุม กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนางหลิว เซิ่งเจิน รองประธานคณะกรรมการสภาประชาชน ประจำเมืองชิงต่าว และได้แสดงความยินดีกับทางการเมืองชิงต่าวในความสำเร็จของการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ของเมืองฯ พร้อมทั้งอวยพรให้การประชุมประสบความสำเร็จเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้เมืองชิงต่าวมีความเจริญและก้าวสู่การเป็นเมืองนานาชาติตามที่วางแผนไว้ และได้แจ้งด้วยว่า ที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้สนับสนุนทางการเมืองชิงต่าวในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-19 มาโดยตลอด และได้ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยในเมืองชิงต่าว ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการเมือง เพื่อร่วมกันต่อสู้กับการแพร่ระบาด นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ มีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีนในเมืองชิงต่าว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน สังคม วัฒนธรรมและการศึกษา ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
 
 
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ