นายกรัฐมนตรีผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒


 
นายกรัฐมนตรีสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศลุ่มน้ำโขงและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งผลักดันความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการสร้างความเชื่อมโยงและยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานระหว่างอนุภูมิภาคและโลก ในการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒
 
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลี และนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นประธานร่วม
 
ที่ประชุมฯ ได้ทบทวนความคืบหน้าของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ แลกเปลี่ยนมุมมองต่อประเด็นในภูมิภาคและโลก รวมทั้งกำหนดทิศทางในอนาคตของกรอบความร่วมมือฯ โดยให้ความสำคัญกับการสานต่อความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ และการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 
นายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของสาธารณรัฐเกาหลีต่อกรอบความร่วมมือฯ และได้สนับสนุนนโยบายมุ่งใต้ใหม่พลัส (New Southern Policy Plus) ที่เน้นการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partnership) ระหว่างกัน พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูภายหลังโรคโควิด-๑๙ โดยเน้นย้ำใน ๒ เรื่องหลัก ได้แก่ (๑) ความร่วมมือด้านสาธารณสุข ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ที่ดีและแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของไทยที่ได้รับคัดเลือกจากการเสนอโครงการ ครั้งที่ ๔ ภายใต้กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลีและ (๒) การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาคและโลกที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ และเสริมสร้างความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานดังกล่าว
 
ที่ประชุมฯ ได้รับรองถ้อยแถลงร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ในการสร้างความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองและสันติภาพในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
 
กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลีเริ่มขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๔ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิก ประกอบด้วย กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม และสาธารณรัฐเกาหลี และได้มีการยกระดับความร่วมมือสู่ระดับผู้นำ โดยได้จัดการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี
 
 
 
 
 

ที่มา:กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ