ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกระชับความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙ กับเอกอัครราชทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย


 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกระชับความร่วมมือทวิภาคีกับเอกอัครราชทูตสปป.ลาว ประจำประเทศไทย เน้นสาขาที่มีความสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ รวมถึงด้านพลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเชื่อมโยง และการขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน
 
เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือกับนายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ โดยทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับ สปป.ลาว มีความใกล้ชิดในทุกระดับ และเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือทวิภาคีและความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศ
 
ทั้งสองฝ่ายได้หารือการกระชับความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ พลังงาน การพัฒนาอย่างยั่งยืน ความเชื่อมโยง และเพิ่มปริมาณการค้าการลงทุนระหว่างกัน ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์โควิด-๑๙ คลี่คลาย
 
อนึ่ง ไทยและ สปป.ลาว อยู่ในช่วงการฉลองครบรอบ ๗๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้
 
 
 
 
 

ที่มา:กระทรวงการต่างประเทศ