พม. ร่วมประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 25 พร้อมสานต่อความร่วมมือ เพื่อสร้างประชาคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง


 
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) ได้รับมอบหมายจาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 25 (25th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถนนกรุงเกษม สะพานขาว กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬา (Ministry of Culture, Youth and Sports) ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนในปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เลขาธิการอาเซียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
 
นางพัชรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระสำคัญ ดังนี้ 1) การรับทราบรายงานของประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งรวมถึงการนำเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เราก้าวหน้า” “We Care, We Prepare, We Prosper” และการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งหมด 32 ฉบับ อาทิ แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่ออนุวัติการปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทของการโยกย้ายถิ่นฐานในอาเซียน ค.ศ. 2021-2025 (Regional Plan of Action on Implementing the ASEAN Declaration on the Rights of Children in the Context of Migration) แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน (Regional Plan of Action for the Protection of Children against All Forms of Online Exploitation and Abuse in ASEAN) ซึ่งทั้ง 2 ฉบับ เป็นเอกสารที่ประเทศไทย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้ริเริ่มและรับผิดชอบในการจัดทำ เป็นต้น 2) การรับรองร่างรายงานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 25 เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 และ 3) การรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 25
 
นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุม พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดีต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เยาวชน และการกีฬา ประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Minister of Culture, Youth and Sports, Negara Brunei Darussalam) ในโอกาสการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลาม อีกทั้งได้รับทราบรายงานของประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงการนำเสนอแผนงานหลักในการเป็นประธานอาเซียนของประเทศบรูไนดารุสซาลามภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) การเป็นประธานอาเซียนในปี 2564 ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างมากกับความไม่แน่นอนและข้อท้าทายในปัจจุบันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค-19) และเป็นสาสน์ที่ชัดเจนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความสามัคคีของอาเซียนในการต่อสู้กับสถานการณ์ดังกล่าว และการพิจารณาเอกสารผลลัพธ์สำคัญภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 นอกจากนี้ ยังได้แสดงความขอบคุณสำหรับการรวมเอกสารผลลัพธ์สำคัญ ซึ่งเสนอโดยประเทศไทยทั้งสองฉบับดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับการดำเนินการในอนาคตนั้น ประเทศไทยยังคงให้คำมั่นในการสานต่อความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหลาย เพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอื้ออาทรและการแบ่งปัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
 
 
 
 
 

ที่มา:รัฐบาลไทย