อาเซียนมุ่งสร้าง DNA ใหม่ เพื่อให้เกิดประชาคมแห่งสันติหลังโควิด-19


วันนี้ (26 สิงหาคม 2564) นางสุดฤทัย เลิศเกษม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผอ.สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ส่วนอาเซียน เข้าร่วมการประชุมระดมสมอง "การดำเนินการของอาเซียนเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกันช่วงการฟื้นฟูหลังสถานการณ์โรคระบาด” ผ่านระบบการประชุมทางไกล
 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ประเทศไทยในฐานะประธานด้านสื่อและสนเทศ เน้นส่งเสริมการทำงานของสื่อช่วงการฟื้นฟูหลังโควิด-19 ใน 3 ด้าน คือ Protect หรือปกป้องประชาชนจากข่าวลวงด้วยการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ Provide หรือ สร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง และ Promote หรือ การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ในการรับมือกับโรคระบาด โดยประเทศไทยได้ยกตัวอย่างการใช้ฟ้าทะลายโจรในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการในระยะเริ่มแรกเพื่อลดอาการควบคู่กับการรักษาจากแพทย์ ซึ่งประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างจากทุกประเทศสามารถนำมาแบ่งปันผ่านเวทีการเสวนา เวิร์คชอป หรือกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดการส่งต่อข้อมูลและแลกเปลี่ยนมุมมองที่เป็นประโยชน์ในอนาคต
 
การประชุมดังกล่าว มีเลขาธิการอาเซียน ดาโต๊ะ ลิม จอก ฮอย เป็นประธานในพิธีเปิด และมีผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน ประเทศคู่เจรจาของอาเซียน องค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ UNESCAP UNWomen และหน่วยงานจากภาคประชาสังคม ประมาณ 130 คน เข้าร่วม ที่รับประชุมทราบนโยบายการทำงานในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งป้องกัน ซึ่งเป็นแนวคิดในการสร้าง DNA ในพลเมืองอาเซียนไม่ให้ใช้ความรุนแรง อยู่ร่วมกันในประชาคมอย่างสงบสุข และใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ร่วมกันอย่างปลอดภัย 
 
นอกจากนี้ การประชุมดังกล่าวยังมีผู้แทนไทยในหน่วยงานรายสาขาอื่นๆ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นางจตุพร โรจนพานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมในฐานะรองประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา (SOMSWD Vice Chair) และนายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รองออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติ (ACDM Vice Chair) 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์