วธ.จับมือกรมประชาสัมพันธ์เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ ครั้งที่ 56 ชูใช้ความคิดสร้างสรรค์ ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม พัฒนาดิจิทัลฟื้นฟูสังคม-เศรษฐกิจไทยและอาเซียนจากโควิด-


นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)มีนโยบายในการสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีอาเซียนและประชาคมโลก โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน
 
 
ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม จึงมุ่งเน้นส่งเสริมการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมของอาเซียนผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมส่วนหนึ่งคือ การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมและทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสารสนเทศ(ASEAN Committee on Culture and Information  ASEAN -COCI) ที่เป็นการประชุมระดับหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านวัฒนธรรมและด้านสนเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและสถานะโครงการที่ผ่านมา รวมทั้งรับทราบนโยบายของอาเซียนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านวัฒนธรรมและด้านสนเทศ โดยจะหมุนเวียนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยเรียงตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษ  ซึ่งในปี 2563 สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEAN –COCI ครั้งที่ 55
 
 
 
และปีนี้ประเทศไทยโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและเป็นประธานการประชุม ASEAN –COCI ครั้งที่ 56 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Zoom) ในวันที่ 8 กันยายนนี้  ณ ศูนย์การประชุม ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงเป็นคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประชุม
 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า การประชุม ASEAN –COCI ครั้งที่ 56 มีหัวข้อหลักในการประชุมคือ"ความหลากหลายและความคิดสร้างสรรค์:สู่อนาคตที่ยั่งยืน”เพื่ออาเซียน” เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  อีกทั้งส่งผลกระทบและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากต่อวิถีชีวิต รวมถึงภาควัฒนธรรมและสารสนเทศ  จึงต้องปรับแผนดำเนินงานเพื่อรับมือโดยปัจจัยสำคัญที่สุดต่อหน่วยงานภาควัฒนธรรมและสนเทศคือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 74  ที่ผ่านมาได้ประกาศให้ปี 2564 เป็น"ปีสากลแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ขึ้นมามีบทบาทหน้าที่ในสังคมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเป็นกุญแจสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้น รวมทั้งการวางรากฐานของประเทศไทยผ่านโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชนของประเทศหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
 
นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า ขณะเดียวกันประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียนมีจุดเด่นที่มีความหลากหลายในแง่มุมต่างๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนาน ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ซับซ้อน ความหลากหลายทางนิเวศวิทยา หรือประเพณี ความเชื่อ และวิถีชีวิต ตลอดจนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งเมื่อผนวกสิ่งเหล่านี้ให้เข้ากับความคิดสร้างสรรค์และการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน จะทำให้ภูมิภาคอาเซียนก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน
 
กระทรวงวัฒนธรรม/กรมประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์