TICA ร่วมกับ KOICA ส่งมอบอาสาสมัครเกาหลีจำนวน ๖ ราย เพื่อปฏิบัติงานที่สถาบันต่าง ๆ ของไทย


 
    วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสมส่วน ฮาว ผอ. ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี เป็นประธานร่วมกับ Ms. Choi Eun Young, Volunteer Program Manager of KOICA ในพิธีต้อนรับและส่งมอบอาสาสมัครเกาหลี จำนวน ๖ ราย เพื่อปฏิบัติงานที่สถาบันต่าง ๆ ของไทย โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย และเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือหุ้นส่วนพหุภาคี เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม ๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 
 
 
 

ที่มา:กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ