กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะผู้วิจัยจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้วิจัยจากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย Gadjah Mada สาธารณรัฐอินโดนีเซีย


      

     นายสิทธิวีร์ วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.ดร. สุนิดา อรุณพิพัฒน์ จากวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะผู้วิจัยจากศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัย Gadjah Mada สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าสัมภาษณ์และขอข้อมูลเพื่อประกอบโครงการวิจัย ในหัวข้อ “การดำเนินงานให้สอดรับภายใต้การบริหารงานแบบแบ่งส่วน: กรณีศึกษาไทยกับการปฏิบัติตามประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

 

   

    โดยมีประเด็นในการสัมภาษณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำนโยบายการส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากหน่วยงานราชการส่วนกลางมาปฏิบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา:ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น