กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ให้กับคณะศึกษาดูงานจากสหพันธรัฐมาเลเซีย


 
     นายธนา ยันตรโกวิท รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานจากสหพันธรัฐมาเลเซีย ตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น ในหัวข้อ “นโยบายการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
 
 
 
      โดยมีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครและกิจกรรมที่ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความร่วมมือระหว่างอาสาสมัครและกิจกรรมที่ชุมชนเป็นฐาน (Community-Based) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขอบเขตของการดูแลผู้สูงอายุ นโยบายและโครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ที่รัฐบาลจัดสรรให้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย และโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการดูแลผู้สูงอายุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น