นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ร่วมหารือกับทีมวิจัยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประกอบด้วย Mr


วันนี้ (9 มิ.ย. 2564) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม สถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม นางสาวเบญจวรรณ ไวยวุฒินันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการและวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมวงหารือกับทีมวิจัยองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ประกอบด้วย Mr. Hisashi YAMAUCHI Mr. Naoki UEHATA Mr. Hiroki ISHIHARA และ Mr. Makoto TSUKIJI โดยทีมวิจัย JICA ได้ดำเนินการสำรวจรวบรวมข้อมูลการตรวจติดตามขยะทางทะเล และการแปลงขยะเป็นพลังงาน เพื่อการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนในประเทศไทย (Data Collection Survey for Marine Debris Monitoring and Waste-to-Energy for Formulation of Circular Economy in Thailand) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและบทเรียนเพื่อส่งเสริมการแปลงขยะมูลฝอยชุมชนเป็นพลังงานในประเทศไทย และเพื่อพัฒนาระบบตรวจติดตามขยะทางทะเลในประเทศไทย

ที่มา:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น