สถ. ร่วมมือ JICA ประชุม Kickoff ความร่วมมือทางวิชาการ หนุนเพิ่มขีดความสามารถของแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนของประเทศไทย


นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกรม และนางคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ร่วมประชุม Kickoff ความร่วมมือทางวิชาการไทย - ญี่ปุ่น โครงการผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มขีดความสามารถของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนของประเทศไทย (Local Development Plan and Building Partnerships for Sustainable Cities in Thailand) กับคณะผู้แทน JICA ประจำประเทศไทย และคณะผู้แทน JICA สำนักงานใหญ่ ณ กรุงโตเกียว ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams อธิบดี สถ. กล่าวขอบคุณรัฐบาลญี่ปุ่น และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency : JICA) ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนของประเทศไทย พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า ความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นจะสร้างโอกาสและเป็นประโยชน์กับ สถ. และ อปท. ในการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทักษะ และองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการสร้างพันธมิตรระหว่าง อปท. เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเมืองได้เป็นอย่างดี เป้าหมายของความร่วมมือในครั้งนี้ จะทำให้เกิดคู่มือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีการผสานหลัก SFCI (ความริเริ่มการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน), คู่มือหรือแนวทางสำหรับ สถ. และ อปท. ในการส่งเสริมการสร้างพันธมิตรในการพัฒนา อปท และคู่มือแนวทางการฝึกอบรม สำหรับ สถ. ในการเพิ่มขีดความสามารถของแผนพัฒนาท้องถิ่นและการสร้างพันธมิตรในการพัฒนา อปท. เพื่อการพัฒนาเมืองยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในเป้าหมายที่ 11 : สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย ซึ่งกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และสถ. มีบทบาทที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการนำเป้าหมายดังกล่าว ลงสู่การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่

 

 

 

 

http://www.dla.go.th/servlet/ActivityServlet?_mode=detail&id=1916

ที่มา:กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น