กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าศึกษาดูงานและบรรยายสรุป


 
    นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปให้กับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในหัวข้อ "ภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย" ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
    หลักจากนั้นได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจากคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจโดยการซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และได้รับความพึงพอใจที่ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น