รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย


 

        เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 14.30 - 16.00 น. ศ.ดร. จานา อังกาดิเรดจา ได้นำคณะบุคคลจาก National Resilience Institute สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 36 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีนายนรภัทร ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนของที่ระลึก
 
 
        หลักจากนั้น นายธนา ยันตรโกวิท ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ "ภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย" และข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกันตอบข้อซักถามจากคณะศึกษาดูงานดังกล่าว ทั้งนี้ คณะศึกษาดูงานได้ให้ความสนใจโดยการซักถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และได้รับความพึงพอใจที่ได้รับคำตอบที่ถูกต้อง
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น