จ.ระยอง พิจารณาแผนพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)


 
นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2 พร้อมด้วยว่าที่ ร.อ.ธีรพงศ์ ดรุธดิลกานันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง บริษัทที่ปรึกษาโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
 
เพื่อพิจารณาภาพรวมนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
 
นอกจากนี้ ยังพิจารณาแผนงานโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเมืองและการค้าการลงทุนใน 7 ระบบหลัก ทั้งระบบสาธารณูปโภค คมนาคมและการขนส่ง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การประกอบกิจการเป้าหมายและที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการน้ำ การควบคุมและขจัดมลภาวะ และระบบอุบัติภัย
 
ซึ่งคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ ได้เก็บรวบรวมและสรุปข้อมูลเพื่อนำไปปรับใช้ในแผนการพัฒนาเมือง ผังเมือง และระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขต EEC เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานต่อไป
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน