เชียงราย เปิดท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง


 
นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 ที่ท่าเรือเวียงเชียงแสน ภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้อนุมัติให้ท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 1 เป็นท่าเรือท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นระเบียงในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวทางแม่น้ำโขงระหว่างไทย สปป.ลาว เมียนมมา จีนตอนใต้ กัมพูชาและเวียดนาม ให้มีความเป็นมาตรฐานด้านบริการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว
 
หลังจากเปิดเป็นท่าเรือท่องเที่ยวแล้ว จะให้ภายในเขตท่าเรือเป็นเขตขายสินค้าปลอดภาษี เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วย ซึ่งคาดว่าหลังเปิดท่าเรือท่องเที่ยวแห่งแรกของภาคเหนือ จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะชาวจีนใช้บริการท่าเรือแห่งนี้เพิ่มขึ้นจากเดือนละ 500 คน เป็นเดือนละกว่า 2,000 คน โดยมีตัวแทนผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั้งของไทย ลาว จีน และเมียนมา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
 
 
 

ที่มา:ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน